SCHOLARSHIP TEST NOTIFICATION

સરકારશ્રીની કોવીડ-૧૯ની ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખી તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ લેવાનાર સ્કોલરશીપ ટેસ્ટ  તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨ સુધી મોકૂફ રાખેલ છે. 

સ્કીલશીપર ટેસ્ટ ની નવી તારીખ આગામી દિવસોમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

નોંધ : સ્કોલરશીપ ટેસ્ટ માટેના રજીસ્ટ્રેશન શરુ રહેશે.